คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  
line decor
  
line decor
 
 
 
 

 
 
ผลงานวิชาการ

งบประมาณ 2555 (1 ตุลาคม 2554 - 30 กันยายน 2555)
วารสารนานาชาติ

 • U. Sukakanya and K. Porkaew, "Modeling a Generic Web Classification System Using Design Patterns," Journal of Computers, Vol.6(10): 2212-2220, Oct 2011 Impact Factor is 0.656
 • J.H. Chan and T. Limsuwan, “Web-based Decision Support System for School Meal Planning,” International Journal of Information Systems and Social Change 2012, Vol.3(1):10-21, Jan-Mar 2012
 • A. Piyatumrong, P. Bouvry, F. Guinand and K. Lavangnananda, "A Multi–objective Approach for High Quality Tree–based Backbones in Mobile Ad-hoc Networks", International Journal of Space-based and Situated Computing, Computing Science, Applications and Software, Information Systems and Technology, Infrastructures, Internet and Web Services and Society, ISSN: 2044-4893, Vol.2(2):83-103, 25 Jun 2012
 • S. Edlund, M. Davis, J.V. Douglas, A. Kershenbaum, N. Waraporn, J. Lessler and J.H. Kaufman, "A Global Model of Malaria Climate Sensitivity: Comparing Malaria Response to Historic Climate Data Based on Simulation and Officially Reported Malaria Incidence," Malaria Journal 2012, 18 Sep 2012. Impact Factor 3.19 (Collaboration between SIT, KMUTT and IBM Almaden Research Center)
 • S. Lertampaiporn, C. Thammarongtham, C. Nukoolkit, B. Kaewkamnerdpong and M. Ruengjitchatchawalya, "Heterogeneous Ensemble Approach with Discriminative Features and Modified-SMOTE bagging for Pre-miRNA Classification," Nucleic Acids Research Advance Access (Oxford Journal), 24 Sep 2012. Impact factor: 8.026

วารสารระดับชาติ

การประชุมวิชาการนานาชาติ

 • K. Lavangnananda, C. Angsuchotmetee and P. Bouvry, Effect of Packetization Interval on Number of Connections in AAC Audio Streaming over WLAN 802.11g, Proc. of the 17th Asia-Pacific Conference on Communications (APCC2011), Sabah, Malaysia, Oct 2011
 • K. Lavangnananda, K. Yongsakun and P. Bouvry, Suitable Packetization Interval for Using Constrained Energy Lapped Transform (CELT) CODEC in Bi-Directional Communication over WLAN 802.11g, Proc. of the 17th Asia-Pacific Conference on Communications (APCC2011), Sabah, Malaysia, Oct 2011
 • K. Lavangnananda and P. Sawasdimongkol, "Capability of Classification of Control Chart Patterns Classifiers Using Symbolic Representation Preprocessing and Evolutionary Computation", Proc. of the 23rd IEEE International Conference on Tools with Artificial Intelligence (ICTAI2011), pp. 1047-1052, Florida, USA, Nov 2011
 • A. Tassanaviboon and G. Gong, OAuth and ABE Based Authorization in Semi-Trusted Cloud Computing", DataCloud-SC '11 Proc. of the 2nd International Workshop on Data Intensive Computing in the Clouds, Seattle, USA, Nov 2011
 • P. Setthawong and V. Vannija, "Improving the Estimation of Head Pose Orientation: By Using Eyeglasses as a Key Feature," Proc. of the 5th International Conference on IT & Multimedia at UNITEN (ICIMU 2011),  pp.1-6, Kuala Lumpur, Malaysia, Nov 2011
 • P. Sootanan, A. Meechai, S. Prom-on, J.H. Chan, "Pathway-based Microarray Analysis with Negatively Correlated Feature Sets for Disease Classification", Proc. of the 18th  International Conference on Neural Information Processing: Models and Applications, ICONIP 2011, LNCS 7062, pp.676-683, Shanghai, ROC, Nov 2011
 • S. Edlund, M. Davis, J. Pieper, A. Kershenbaum, N. Waraporn and J. Kaufman, "A Global Study of Malaria Climate Susceptibility," the 3rd International Conference on Infectious Disease Dynamics (EPIDEMICS3), Boston, USA, Nov-Dec 2011
 • B. Papasratorn, “Effect of Age, Culture, and Language on Adoption and Quality of Services of IP-based Communication”, The 1st International Conference on Mobility for Life: Problem-based Learning, Technology and Telecommunications (TT-PBL’11), Chiang Rai, Thailand, Mar 2012
 • C. Srisawatsakul, “Thai Consumers’ Acceptance of Free-application Advertisement in Android and iOS Device: A Conceptual Model”, The 1st International Conference on Mobility for Life: Problem-based Learning, Technology and Telecommunications (TT-PBL’11), ChiangRai, Thailand, Mar 2012
 • K. Lavangnananda and P. Sawasdimongkol, "Neural Network Classifier of Time Series: A Case Study of Symbolic Representation Preprocessing for Control Chart Patterns", Proc. of the 8th International Conference on Natural Computation (ICNC2012), pp. 351-356, Chongqing, China, May 2012
 • O. Patsadu, C. Nukoolkit and B. Watanapa, "Human Gesture Recognition Using Kinect Camera," The 9th International Joint Conference on Computer Science and Software Engineering (JCSSE'12), pp.28-32, Bangkok, Thailand, May-Jun 2012
 • S. Ronglong, C. Sookplang, C. Arpnikanondt and V. Vanijja, "Design of a Medication Reminder and Feedback System for Thai Elders", 2012 International Conference on Computer & Information Science (ICCIS), ISBN: 978-1-4673-1937-9, Kuala Lumpur, Malaysia, Jun 2012
 • W. Boontarig, W. Chutimaskul, V. Chongsuphajaisiddhi and B. Papasratorn, "Factors Influencing The Thai Elderly Intention to Use Smartphone for e-Health Services", The 2012 IEEE Symposium on Humanities, Science and Engineering Research (SHUSER 2012), pp.242-246, Kuala Lumpur, Malaysia, Jun 2555
 • P. Mahatanankoon, B. Watanapa, S. Sathapornvajana, "Gender Gap in Information  Technology Majors: A Preliminary Study  on Cross-Cultural Perspective", the 16th Pacific Conference on Information Systems (PACIS2012), Ho Chi Minh City, Vietnam, Jul 2012
 • W. Chutimaskul and S. Funilkul, "The Framework for Monitoring the Development Process and Inspection of Government Information System and Technology: A Case Study in Thailand", International Conference on Electronic Government and the Information Systems Perspective and International Conference on Electronic Democracy, LNCS7452, pp.29-43, Vienna, Austria, Sep 2012

การประชุมวิชาการระดับประเทศ

 • นราวุฒิ พัฒโนทัย, พรชัย มงคลนาม, บัณฑิต วรรธนาภา, "การประกอบรวมโครงร่างมนุษย์จากการตรวจจับการเคลื่อนไหวโดยใช้กล้อง Kinect หลายตัว", The 4th National Conference on Information Technology (NCIT 2012), pp.369-374, เพชรบุรี, เมษายน 2555
 • ปิติวัฒน์ จุลเกษมศักดิ์ และ วชิรศักดิ์ วานิชชา, “การปรับเสียงอัตโนมัติในโทรศัพท์สำหรับผู้สูงอายุมีความบกพร่องทางการได้ยิน,” ประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 5, วันที่ 5-6 กรกฎาคม 2555, หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

จำนวนลิขสิทธิ์ (ยื่นจด)

 • ลิขสิทธิ์ วรรณกรรมประเภทโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ผลงาน “ระบบแสดงความคิดเห็นการสรรหาคณบดี”