ศูนย์สอบ TOEIC® กรุงเทพฯ และเชียงใหม่ กลับมาเปิดทำการ 16 ก.ย. 2564 เป็นต้นไป ภายใต้มาตรการเพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19

Printer-friendly versionPrinter-friendly version

 

เนื่องจากศูนย์สอบ TOEIC® กรุงเทพฯ และเชียงใหม่ กลับมาเปิดทำการตั้งแต่วันพฤหัศบดีที่ 16 กันยายน 2564 เป็นต้นไป ภายใต้มาตรการเพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 โดยมีสาระสำคัญคร่าวๆ ดังนี้

 

  1. งดการจองสอบให้กับบุคคลที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคโควิด-19 ไม่ว่าจากกรณีใด ดังนี้

     –    ผู้ที่อยู่ในระหว่างการกักตัว (Self-quarantine)

     –    ผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อของโรคโควิด-19 ในทุกกรณี

 

  1. กำหนดเงื่อนไขการรับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 สำรับผู้สอบ ดังนี้

 

     2.1   ผู้สอบที่เดินทางมาจาก หรือ กรณีที่สถานที่สอบอยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (สีแดงเข้ม)

            2.1.1   กรณีที่ผู้สอบได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 แล้ว

                     ผู้สอบจะต้องได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ที่กระทวงสาธารณสุขรับรองไม่น้อยกว่า 14 วัน (นับตั้งแต่วันที่ฉีดวัคซีนครั้งล่าสุด)  โดยในวันสอบ ผู้สอบจะต้องแสดงเอกสารรับรองการได้รับวัคซีน

                     โปรดดูเงื่อนไขประเภทวัคซีน ตามเอกสารแนบ

 

            2.1.2   กรณีที่มีมีใบรับรองฉีดวัคซีน / ยังไม่ได้รับวัคซีน / ไม่สามารถรับวัคซีนได้

                      ในวันสอบ จะต้องแสดงเอกสารใบรับรองการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ฉบับจริง ด้วยวิธี RT-PCR หรือ Rapid Antigen Test ที่ออกโดยสถานพยาบาลภายใต้กระทรวงสาธารณสุข ภายในเวลาไม่เกิน 3 วัน (นับตั้งแต่วันที่ได้รับการตรวจ)

 

อ่านมาตรการโดยละเอียดดังนี้

– มาตรการคัดกรองผู้สอบ สำหรับศูนย์สอบฯ กรุงเทพฯ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19

 

มาตรการเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่บาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19) สำหรับการจัดสอบ TOEIC ณ ศูนย์สอบฯ

 

หากนักศึกษาต้องการสอบ TOEIC โดยใช้สิทธิ์สถานะนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มจธ. เพื่อรับส่วนลดค่าสอบ โปรดทำตามขั้นตอนตาม link นี้ In-House TOEIC Test with SIT’s Student Status